Insamlingsstiftelsen för Wilmas Minne (Wilmastiftelsen)

Ordförande: Lotta Altvall.

Kassör: Cecilia Gadd.

Sekreterare: Marcus Gadd.

Ledamöter: Torbjörn Sjölander och Sofia Svensson.

Stadgar

§1 Stiftelsens namn:
Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen för Wilmas Minne. Kallad Wilmastiftelsen. 

§2 Säte:
Styrelsen har sitt säte i Karlskrona kommun.

§3 Räkenskapsår:
Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

§4 Ändamål:
Stiftelsen har till ändamål att ta till vara på insamlade medel för att kunna hjälpa barn, samt deras familjer, på sjukhus genom att verka för ökad trivsel på sjukhus. Detta kan till exempel vara att anlita sjukhusclown, artistframträdanden, aktiviteter för hela familjen. Stöd till lekterapi. Stöd till Ronald Mc Donalds Hus i Sverige, utdelande av julklappar på sjukhusen. Forskning kring sjukdomar gällande andningsorganen.

§5 Förvaltning:
Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst 7 ledamöter. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Styrelsen väljer inom sig ordförande. Ledamöter i styrelsen utses genom att styrelsen är självsupplerande, d v s kvarvarande styrelseledamöter väljer in nya.

§6 Kallelse: 
Ordförande skall tillse att sammanträden hålls när det behövs och kallar härtill vid behov, såväl muntligt som skriftligt.

§7 Beslutförhet med mera:
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

§8 Utdelning av anslag:
Styrelsen får från stiftelsens medel utdela anslag till fysiska och/eller juridiska personer som på ett eller annat sätt främjar stiftelsens syfte. Utdelning av anslag får ske direkt från insamlade medel.

§9 Firmateckning:
Styrelsens firma tecknas av ordförande och kassör.

§10 Revisor:
Förordnad revisor Anders Håkansson, EY Ernst & Young fullgör sitt uppdrag tills vidare.

§11 Revision:
Senast den 1 mars skall förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna. Förvaltnings- och revisionsberättelser skall överlämnas till länsstyrelsen i Skåne län.

§12 Stadgeändring:
Ändring av dessa stadgar får besluts endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under förutsättning att ändringen inte strider mot stiftelsens syfte och ändamål.

§13 Registrering:
Denna stiftelse skall anmälas till länsstyrelsen i Skånes län enligt stiftelselagen (1994:1220).

§14 Stiftelsens upplösning:
Vid händelse av denna insamlingsstiftelses upplösning skall eventuellt kvarstående medel delas lika mellan Ronald Mc Donalds hus i Lund, Barnsjukhuset i Lund samt Barn och ungdomsplanet i Karlskrona för barn och familjefrämjande åtgärder.